Od 1.8.2019 je účinná novela oceňovací vyhlášky č.441/2013 - předpis č.188/2019.
Program Nemokalk již tento oceňovací předpis obsahuje.
(Základní nastavení projektu -> Použít oceňovací předpis k roku: 2019-08)

Obchodní a licenční podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti AC software, s.r.o.

se sídlem Liberec 10, Jáchymovská 271/26, PSČ 46010     

identifikační číslo: 27305325     

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou C 23517

pro prodej služby (program pro oceňování nemovitých věcí) prostřednictvím on-line webové aplikace "NemoKalk"

umístěného na internetové adrese https://www.nemokalk.cz    

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 • Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetové aplikace prodávajícího. Internetová aplikace je prodávajícím provozována na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.nemokalk.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 • Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 1. Uživatelský účet
 • Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání služby (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 • Při registraci na webové stránce a při objednávání služby je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 • Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 • Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 1. Uzavření kupní smlouvy
 • Webové rozhraní obsahuje informace o službě, včetně uvedení cen jednotlivých služeb. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 • Webové rozhraní obsahuje také informace o dalších nákladech spojených s užíváním služby
  (např. placená data z ČÚZK).
 • Veškeré funkce a služby webové aplikace se hradí pomocí kreditu, který si uživatel zakoupí ke konkrétnímu účelu nebo pro budoucí použití.
 • Kredit lze nakoupit prostřednictvím platební brány GoPay, případně uhrazením zálohové faktury.
 • Jako fakturační údaje jsou použity údaje vyplněné v profilu uživatele.

Cena služby a Platební podmínky

 • Cenu služby a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.  210971497/0300, vedený u ČSOB (dále jen „účet prodávajícího“);
 • Kupující je povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 • Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny služby a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
 • Veškeré ceny jsou uvedeny v Kč, včetně DPH.

Odstoupení od kupní smlouvy

 • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 • Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od zprovoznění služby, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů služby nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední zprovoznění služby. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího .
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 • V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 • Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 • Do doby zprovoznění služby kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 • Je-li společně se službou poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se službou prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Přeprava a dodání služby

 • Vzhledem k charakteru služby se jedná pouze o elektronické zpřístupnění on-line.
 • Další práva a povinnosti stran při přepravě služby mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující službu převzal:
 • má služba vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu služby na základě reklamy jimi prováděné,
 • se služba se hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se služba tohoto druhu obvykle používá,
 • služba vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • Ustanovení uvedená v čl. 2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 • Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamovanou službu.
 • Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Reklamační řád

 • Veškeré reklamace se řeší individuálně telefonicky nebo e-mailem.

Další práva a povinnosti smluvních stran

 • Kupující nabývá užívací právo ke službě zaplacením celé kupní ceny služby.
 • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 • Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 • Prodávající je oprávněn k prodeji služby na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Ochrana osobních údajů

 • Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 • Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 • Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 • Zpracováním osobních údajů kupujícího nemůže prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje nebudou prodávajícím předávány třetím osobám.
 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 • Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 • V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 • Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 • Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službou, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 • Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Doručování

 • Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

Závěrečná ustanovení

 • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 • Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

Kontaktní údaje prodávajícího:

AC software, s.r.o.
Jáchymovská 271/26,
46010  Liberec
IČ: 27305325

 

Objednávky, fakturace:

E-mail: mail@acsoftware.cz
Mobil: +420 608 159 112

 

Odborné konzultace z hlediska funkcionality programu:

Email: onera@volny.cz
Mobil: +420 728 149 490

V   Liberci    dne     1.1.2019                                                                                                                          

Používáme platební bránu GoPay  GoPay

 

 

LICENČNÍ PODMÍNKY společnosti AC software, s.r.o.

se sídlem Liberec 10, Jáchymovská 271/26, PSČ 460 10

IČ: 273 05 325

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 23517

pro užití počítačového programu - webové aplikace "NemoKalk"

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1.       Tyto licenční podmínky (dále jen "licenční podmínky") obchodní společnosti AC software, s.r.o. se sídlem Liberec 10, Jáchymovská 271/26, PSČ 460 10, IČ: 273 05 325, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 23517 (dále jen "poskytovatel") upravují v souladu s druhou větou ustanovení § 2373 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě a v souvislosti s licenční smlouvou k počítačovému programu "Nemokalk" (dále jen "licenční smlouva" a "software") uzavírané mezi poskytovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen "nabyvatel") v rámci jejich podnikatelské činnosti. Software slouží zejména k navržení konceptu znaleckého posudku, přičemž podrobnější specifikace funkcionality software a technická specifikace software jsou uvedeny v dokumentaci software umístěné na internetové adrese www.nemokalk.cz.

1.2.       Jednotlivé verze software společně s výší licenční odměny poskytovatele za poskytnutí licence k těmto jednotlivým verzím software jsou blíže specifikovány na webové stránce umístěné na internetové adrese www.Nemkalk.cz (dále jen "webová stránka" a "verze software").

1.3.       Ustanovení odchylná od licenčních podmínek je možné sjednat ve zvláštní licenční smlouvě sjednané písemně. Odchylná ujednání ve zvláštní licenční smlouvě mají přednost před ustanoveními licenčních podmínek.

1.4.       Ustanovení licenčních podmínek tvoří nedílnou součást licenční smlouvy.

1.5.       Znění licenčních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění licenčních podmínek. Vyslovením souhlasu s novou verzí licenčních podmínek nabyvatelem pozbývají předchozí licenční podmínky účinnosti a nová verze licenčních podmínek se stává nedílnou součástí licenční smlouvy.

 

 1. UZAVŘENÍ LICENČNÍ SMLOUVY

 

2.1.       Na základě neformální poptávky nabyvatele poskytovatel umožní nabyvateli zhotovení rozmnoženiny software ze serveru, a to verzi software dle takové poptávky. Návrh na uzavření licenční smlouvy doručí nabyvatel poskytovateli ve formě žádosti o registraci.

2.2.       V návaznosti na doručení žádosti o registraci poskytovateli zašle poskytovatel na adresu elektronické pošty nabyvatele akceptaci návrhu na uzavření licenční smlouvy (dále jen "akceptace"). Doručením akceptace poskytovateli je licenční smlouva uzavřena. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.4 licenčních podmínek. Ustanovení § 1732 odst. 2, § 1740 odst. 3 a ustanovení § 2373 občanského zákoníku se s výjimkou druhé věty § 2373 odst. 1 občanského zákoníku nepoužijí.

2.3.       Nabyvatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít licenční smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily licenční smlouvu (včetně licenčních podmínek).

2.4.       Nabyvatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání licenční smlouvy. Náklady vzniklé nabyvateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením licenční smlouvy si hradí nabyvatel sám.

 

 1. PŘEDMĚT LICENČNÍ SMLOUVY

 

3.1.       Poskytovatel se licenční smlouvou zavazuje poskytnout nabyvateli oprávnění k výkonu práva užít software (licenci), a to způsoby a v rozsahu stanoveném v čl. 4 licenčních podmínek.

3.2.       Nabyvatel se licenční smlouvou zavazuje za poskytnutí licence k software dle čl. 3.1 licenčních podmínek zaplatit poskytovateli licenční odměnu ve výši stanovené v licenční smlouvě (dle verze software).

 

 1. LICENCE K SOFTWARE

 

4.1.       Poskytovatel poskytuje nabyvateli licenci k software jako nevýhradní.

4.2.       Licence k software je poskytována pro území České republiky.

4.3.       Není-li výslovně smluveno jinak, bude nabyvateli umožněno užít software pro jednoho uživatele na základě zřízeného účtu, umístěného na internetové adrese www.nemokalk.cz. Na základě zvláštního smluvního ujednání stran může být nabyvateli poskytnuto oprávnění pro více uživatelů to v počtu zřízených účtů, stanovených tímto zvláštním smluvním ujednáním.

4.4.       Nabyvatel nabývá licenci okamžikem uhrazení celé licenční odměny. Ke zprovoznění software dojde v návaznosti na uhrazení celé licenční odměny nabyvatelem. Není-li výslovně smluveno jinak, je licence k software poskytnuta na dobu jednoho (1) roku od jeho zprovoznění, nejdéle však na dobu trvání licenční smlouvy. Po skončení účinnosti licence je nabyvatel povinen ukončit užití software.

4.5.       Nabyvatel je oprávněn software užít pouze k účelu vyplývajícímu z licenční smlouvy a v souladu s určením software.

4.6.       Nabyvatel není povinen licenci využít.

4.7.       Nabyvatel nemůže oprávnění tvořící součást licence, ať zcela nebo zčásti, poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele (poskytovat podlicence). Nabyvatel nemůže práva a povinnosti z této licence postoupit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele.

4.8.       Nabyvatel není oprávněn provádět změny software.

4.9.       V případě provedení úprav (patches), aktualizací (updates), vylepšení (upgrades) či jiných změn software ze strany poskytovatele je licence poskytnuta i k takto změněnému software.

4.10.     Rozsah užití software nabyvatelem je chráněn technickými prostředky ochrany práv a unikátním licenčním číslem.

4.11.     Nabyvatel je oprávněn software užít výhradně pro svou vlastní potřebu. Užitím pro vlastní potřebu podle této smlouvy se rozumí využití software statutárními orgány nabyvatele a zaměstnanci nabyvatele jako koncovými uživateli software.

 

 1. UŽITÍ SOFTWARE NABYVATELEM

 

5.1.       Nabyvatel bere na vědomí, že software je chráněn autorským právem. Nabyvatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněné užití software.

5.2.       Není-li obecně závaznými právními předpisy stanoveno jinak, není nabyvatel oprávněn provádět změny a/nebo dekompilaci software.

5.3.       Nabyvatel není oprávněn obcházet, odstraňovat či omezovat mechanismy, jež slouží k ochraně práv poskytovatele a případné informace ohledně autorských práv k software.

5.4.       Nabyvatel bere na vědomí, že k řádnému užití software může být nezbytná součinnost s dalšími počítačovými programy. Nabyvatel bere na vědomí, že užití těchto dalších počítačových programů se řídí zvláštními smluvními ujednáními s nositeli práv k těmto počítačovým programům.

5.5.       Nabyvatel není oprávněn ze software odstranit logo či jiné označení poskytovatele.

5.6.       Nabyvatel bere dále na vědomí systémové požadavky nezbytné k řádné funkčnosti software.

 

 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

6.1.       Výše licenční odměny poskytovatele je stanovena v licenční smlouvě, a to dle verze software.

6.2.       Není-li odměna poskytovatele uhrazena před uzavřením licenční smlouvy ve formě zálohy, je odměna poskytovatele splatná do 14-ti dnů od uzavření licenční smlouvy, a to vždy bezhotovostně na účet poskytovatele č. 210971497/0300, vedený u společnosti Československá obchodní banka, a. s. (dále jen "účet poskytovatele").

6.3.       V případě, že rozmnoženina software je zasílána nabyvateli na hmotném nosiči dat, je nabyvatel společně s licenční odměnou povinen zaplatit poskytovateli také náklady spojené s balením a dodáním hmotného nosiče dat ve smluvené výši.

6.4.       Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen "DPH"). Ke všem částkám tak bude připočtena DPH v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

6.5.       Nabyvatel je povinen uhrazovat odměnu poskytovatele společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek nabyvatele hradit licenční odměnu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.

6.6.       Ohledně plateb prováděných na základě licenční smlouvy vystaví poskytovatel nabyvateli daňový doklad - fakturu. Daňový doklad - fakturu vystaví a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu nabyvatele anebo zašle poskytovatel nabyvateli daňový doklad - fakturu v tištěné podobě.

6.7.       V případě prodlení nabyvatele s placením odměny podle licenční smlouvy vzniká poskytovateli nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. V případě prodlení nabyvatele s placením odměny podle licenční smlouvy může poskytovatel omezit nabyvateli přístup k software.

 

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

7.1.       Poskytovatel je oprávněn používat obchodní firmu, název či jméno nabyvatele pro marketingové účely jako tzv. reference, a to ve všech druzích propagačních materiálů (bez ohledu na formu těchto propagačních materiálů či formu, kterou jsou sdělovány).

7.2.       Nabyvatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. Nabyvatel se vzdává práva domáhat se neplatnosti licenční smlouvy z důvodů nedostatečného vymezení předmětu smlouvy (software) v licenční smlouvě.

 

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, NÁHRADA ÚJMY

8.1.       Nabyvatel bere na vědomí, že software není vhodný k použití v provozech, kde může dojít ke vzniku větších nebo závažnějších škod a že poskytovatel nenese odpovědnost za výsledky činnosti, ke kterým je software užíván. Nabyvatel bere na vědomí, že v průběhu užívání software může dojít k chybám.

8.2.       Nabyvatel dále bere na vědomí, že neexistence funkční vlastnosti software, která není výslovně uvedena ve specifikaci software, se za vadu nepovažuje.

8.3.       Nabyvatel je povinen zkontrolovat funkčnost software bez zbytečného odkladu po zpřístupnění software.

8.4.       Nabyvatel bere na vědomí, že software slouží pouze k podpoře činnosti nabyvatele a že nabyvatel odpovídá za bezchybnost všech výstupů (znaleckých posudků, ocenění či odborných vyjádření) zpracovaných při využití software. Nabyvatel je povinen vždy ověřit bezchybnost všech výstupů ze software.

8.5.       Nabyvatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za vady software vzniklé v důsledku neoprávněných zásahů do software či užití software v rozporu se specifikací software ze strany nabyvatele nebo třetích osob.

8.6.       Nabyvatel dále bere na vědomí, že není-li smluveno jinak, poskytovatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě nabyvatele, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení nabyvatele, za zálohování dat nabyvatelem, za stav ostatního programového vybavení nabyvatele a za případné zásahy třetích osob do ostatního programového vybavení nabyvatele.

8.7.       V případě, že poskytovatel poruší svou právní povinnost z licenční smlouvy, přičemž v důsledku toho dojde ke vzniku odpovědnosti na straně poskytovatele z důvodu, že výsledek činnosti software bude obsahovat chybu, vzniká nabyvateli nárok na smluvní pokutu ve výši 10 % z odměny poskytovatele skutečně uhrazené nabyvatelem dle licenční smlouvy s tím, že souhrnná výše všech smluvních pokut hrazených poskytovatelem na základě licenční smlouvy může dosáhnout maximálně částky rovnající se výši odměny uhrazené nabyvatelem dle licenční smlouvy. Smluvní pokuta podle tohoto odstavce zahrnuje v celém rozsahu náhradu škody.

8.8.       V případě vzniku újmy na straně nabyvatele v souvislosti s odpovědností poskytovatele za vady plnění (vady software), nejedná-li se o újmu způsobenou pronajímatelem úmyslně či z hrubé nedbalosti, smluvní strany dohodly s ohledem na podmínky poskytování licence omezení náhrady této případné újmy včetně ušlého zisku vzniklé nabyvateli tak, že celková náhrada újmy je omezena výší odměny poskytovatele skutečně uhrazené nabyvatelem dle licenční smlouvy. Smluvní strany konstatují s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením licenční smlouvy, že úhrnná předvídatelná újma, jež by mohla nabyvateli v důsledku vad plnění (vad software) vzniknout, může činit maximálně částku ve výši odměny poskytovatele skutečně uhrazené nabyvatelem dle licenční smlouvy.

 

 1. OCHRANA INFORMACÍ

 

9.1.       Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně písemnou nebo elektronickou formou jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství poskytovatele nebo nabyvatele. Důvěrnými informacemi jsou pak principy, metody a postupy, na kterých je z technického pohledu software založen (včetně zdrojového kódu software) a ostatní technické know-how poskytovatele, rovněž tak údaje a informace na uživatelském účtu nabyvatele.

9.2.       Nabyvatel i poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně důvěrných informací. Nabyvatel nesmí bez písemného souhlasu poskytovatele důvěrné informace využít pro sebe nebo třetí osoby, pokud by to bylo v rozporu se zájmy poskytovatele. Totéž platí pro poskytovatele zejména v souvislosti  s informacemi na uživatelském účtu nabyvatele. Nabyvatel se zavazuje zajistit povinnosti dle tohoto článku také ze strany svých zaměstnanců, zmocněnců, statutárních orgánů, členů statutárních orgánů, členů dozorčí rady, společníků nebo dalších osob, které budou mít k software přístup.

9.3.       Za důvěrné informace podle tohoto článku se nepovažují ty informace, které se staly veřejně známými, aniž by to zavinila přijímající strana.

9.4.       Ustanovení tohoto článku (čl. 9) nejsou dotčena ukončením účinnosti licenční smlouvy (z jakéhokoliv důvodu) a jeho účinnost skončí nejdříve sedm (7) let po ukončení účinnosti licenční smlouvy.

 

 1. TRVÁNÍ LICENČNÍ SMLOUVY

 

10.1.     Licenční smlouva nabývá účinnosti jejím uzavřením.

10.2.     Není-li smluveno jinak, zaniká licenční smlouva také zánikem licence k software (čl. 4.4).

 

 1. ODSTOUPENÍ OD LICENČNÍ SMLOUVY

 

11.1.     Poskytovatel může od licenční smlouvy odstoupit v případě, že nabyvatel poruší povinnost vyplývající z licenční smlouvy (včetně licenčních podmínek) či neoprávněn zasáhne do autorských práv k software.

 

 1. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

 

12.1.     Pokud právní vztah založený licenční smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

Licenční smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zejména občanským zákoníkem s tím, že pro účely vztahů mezi poskytovatelem a nabyvatelem se:

 

12.1.1.        vylučuje použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku;

12.1.2.        vylučuje použití ustanovení § 1763 občanského zákoníku;

12.1.3.        vylučuje použití ustanovení § 1799 a 1800 občanského zákoníku.

12.2.     Pro rozhodování sporů o právech a povinnostech vzniklých na základě licenční smlouvy nebo v souvislosti s ní je v obchodních věcech v případě věcné příslušnosti okresního soudu v prvním stupni příslušný Okresní soudu v Liberci a v případě věcné příslušnosti krajského soudu v prvním stupni je příslušný Krajský soud v Ústí nad Labem.

12.3.     Případným zánikem nabyvatele nepřechází práva a povinnosti z licenční smlouvy na jeho právního nástupce.

12.4.     Je-li některé ustanovení licenčních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

12.5.     Není-li smluveno jinak, licenční smlouva nahrazuje veškerá předchozí ujednání smluvních stran související se software.

12.6.     Licenční smlouva včetně licenčních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

12.7.     Kontaktní e-mail na poskytovatele je uveden na internetové adrese www.nemokalk.cz nebo www.Nemkalk.cz

 


gt:0.074
Loading